راهنمای قطعات دستگاههای پاشش(Paint spraying machine parts)
گروه صنعتی عالی فام پوشش پارس با توجه به تجربیات وسیع در بازسازی انواع دستگاه های پاشش رنج وسیعی از قطعات مصرفی و یدکی دستگاه های گوناگون پاشش رنگ پودری را در اختیار دارد و می تواند پاسخگوی مناسب جهت قطعات مصرفی و یدکی باشد.